Thay đổi chính sách giá điện mặt trời

Thay đổi chính sách giá điện mặt trời

(NDH) Thay vì cơ chế bù trừ điện năng, các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm 2 chiều.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định trước đó về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quyết định sửa đổi quy định về giá điện đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Theo quy định mới, các dự án điện mặt trời trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Bên bán điện thực hiện thanh toán lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định hiện hành. Bên mua điện thực hiện thanh toán lượng điện năng từ dự án trên mái nhà phát lên lưới điện với giá mua bán điện quy định như đối với dự án điện mặt trời nối lưới.

Trong khi đó, tại quyết định năm 2017, các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng (net-metering) sử dụng hệ thống công tơ hai chiều. Trong một chu kỳ thanh toán, lượng điện phát ra từ các dự án trên mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá bán điện theo quy định đối với dự án nối lưới.

Theo quy định mới, giá mua bán điện đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo được xác định trên cơ sở tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Theo quy định năm 2017, căn cứ vào tỷ giá trung tâm công bố vào ngày cuối cùng của năm trước, Bộ Công Thương ban hành giá mua bán điện mặt trời đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo.

Nguồn: ndh.vn

By |2019-04-11T07:55:40+00:00April 10th, 2019|Tin tức thị trường, Uncategorized @vi|0 Comments