Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Tòa văn phòng NSN

Tòa nhà văn phòng của NSN do chúng tôi tự thiết kế và thi công. Dự án bắt đầu vào tháng 3 năm 2014 và hoàn thành vào tháng 1 năm 2015.

 

Hình ảnh dự án

Tòa văn phòng NSN