Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Nhà máy Denyo Việt Nam

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy Denyo Việt Nam. Dự án khởi công vào tháng 4 năm 2011 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2014.

 

 

 

 

 

Hình ảnh dự án

Nhà máy Denyo Việt Nam

Nhà máy Denyo Việt Nam