Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Honda Việt Nam 2R & 4R

NSN thì công cơ điện cho sân chạy thử 2 bánh và 4 bánh của Honda Việt Nam tại Phường Phúc Thắng, Thị trấn Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án khởi công tháng 4 năm 2010 và hoàn thành tháng 7 năm 2010.

Honda Viet Nam 2R & 4R Test course-1

 

Honda Viet Nam 2R & 4R Test course-2

 

Hình ảnh dự án

Honda Việt Nam 2R & 4R