Nhà máy điện tử Arion Giai đoạn 2

Nhà máy điện tử Arion Giai đoạn 22022-02-24T15:55:19+00:00

Mô tả dự án

NSN tham gia dự án Nhà máy điện tử Arion  Giai đoạn 2 dưới danh nghĩa Liên Doanh Hiraiwa-NSN. Đây là dự án mà Liên doanh Hiraiwa- NSN tham gia với tư cách tổng thầu CME ( Xây dựng, Cơ điện). Dự án được khởi công từ 01/10/2017 cho đến ngày 31/03/2018.