Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Nhà máy Ajinomoto Việt Nam

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy Ajinomoto Việt Nam. Dự án khởi công vào tháng 8 năm 2014 và hoàn thành vào tháng 3 năm 2015.

 

Hình ảnh dự án

Nhà máy Ajinomoto Việt Nam