Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Honda Viet Nam Piton Workshop

NSN là tổng thầu thiết kế xây dựng khu xưởng pit tông của Honda Việt Nam. Đây là khu xưởng pit tong đầu tiên của Honda Việt Nam và có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của Honda tại Việt Nam trong những năm tới.  NSN đã xuất sắc hoàn thành dự án đúng tiến độ với chất lượng cao.

 

Hình ảnh dự án

Honda Viet Nam Piton Workshop